Projektledning

Projektledning

– Projektledning alltid mer komplext än du tror

Att ligga ett steg före genom hela processen för att projektet skall möta beställarens tids- och ekonomiramar

För att det ändå skall genomföras inom uppställda tidsramar, med rätt kvalitet och inom budget, krävs kvalificerade medarbetare. På Aggera möter du generalister. Vi har goda insikter inom hela processen, från planering till avslut. 

Om det krävs specialistkunskaper hämtar vi kompetensen genom vårt nätverk. Projekten vi medverkar i kan vara små eller stora och genomförs lika ofta i offentlig regi som i det privata. Till sin hjälp kan projektledaren ha en biträdande projektledare och/eller projekterings- och byggledare samt kvalitetsansvarig. I mindre projekt kan ofta en och samma person ta alla dessa roller.

Aggeras arbetssätt gör det möjligt att skapa framförhållning och att ständigt vara beredd på nästa utmaning. Med andra ord, att skapa en tydlig projektstruktur med beredskap även för det oväntade. Våra projektledare sammanställer tydliga underlag för konsult- och entreprenadupphandlingar. Det är vi som skriver de administrativa föreskrifterna. Därefter tas anbud in som utvärderas i samråd med beställaren innan omsorgsfulla formulerade avtal skrivs. Projektledarna på Aggera har lång erfarenhet av projekt i offentlig regi och vet inte bara vad LOU lagen säger utan också hur den skall tillämpas.