Mark & exploatering Planprocessen

Mark & exploatering Planprocessen

-Assisterar er inom mark- och exploatering genom hela planprocessen

Gediget kunnande som bygger på erfarenhet från samtliga skeden, från tidigt skede till projektavslut.

Behöver ni rådgivning med regler för mark- och exploatering? AGGERAs personal kan bistå er med hjälp inom Plan och Bygglagen.

Vi på AGGERA tar fram och säkerställer att ett förslag till detaljplan är genomförbart och uppfyller alla kriterier. Inom de olika stegen i en detaljplaneprocess vägs både allmänna och enskilda intressen samman mot varandra vilket justeras i plan- och bygglagen (PBL).

En detaljplan genomgår alltid samma steg:

Planbesked – När staden eller du som privatperson vill bygga nytt eller bygga ut en befintlig fastighet, kan det kräva en ändring av befintlig detaljplan eller en ny detaljplan. I planbeskedet tar kommunen beslut om de tänker ta fram en ny detaljplan. Vi på Aggera kan ge support när det behövs med vår kompetens.

Program – Behöver din kommun hjälp att ta beslut om det behövs en programhandling som beskriver markanvändning, behov av infrastruktur, eventuella konsekvenser av nybyggnation etc.?

Samråd – Vad behövs för att kunna lämna ut handlingen på samråd? Vem hanterar alla inkomna synpunkter på planförslaget? Är det stridigheter, svårigheter att avgöra och hantera olika viljor?

Granskning – Behöver ni hjälp innan, under och efter granskningen med att hantera alla synpunkter?

Godkänna planen – För att kunna anta planen behövs ibland lite justeringar som Byggnadsnämnden vill få till. Har ni problem? Går det inte? Vi på Aggera kan hjälpa er med vår erfarenhet och kunskap.

Överklagan – Behöver ni hjälp med de skriftliga synpunkterna.

Planen vinner laga kraft – Efter tre veckor träder detaljplanen i kraft.

Byggprocess – Behöver ni hjälp med projektering för infrastruktur, ledningar, vägutformning etc.? Vi kan hjälpa er.